Cách chuyển file excel sang xml

Xin kính chào chúng ta, bài viết bây giờ, mình vẫn hướng dẫn chúng ta biện pháp biến đổi tệp tin Excel sang trọng định dạng XML vào lập trình C#.

You watching: Cách chuyển file excel sang xml

- Cách gửi đổi:

+ Đầu tiên gọi tài liệu tệp tin Excel lên DataTable.

See more: Mốc Địa Giới Hnhf Chính Tam Thuận - Chính Gián - Xuân Hòa, Quận Thanh Khê

+ Foreach bên trên DataTable nhằm chuyển Column trong table thành Node XML.

See more: Cách Lấy Link Download Trực Tiếp Từ Google Drive Tải Trực Tiếp

*

Thiết kế giao diện ứng dụng:

*

Tấm hình dưới là kết quả chuyển đổi trường đoản cú Excel sang trọng XML

*

1. Đầu tiên chúng ta buộc phải chế tác một class ConvertXml.cs với source code C# bên dưới:

using System;using System.Collections.Generic;using System.ComponentModel;using System.Data;using System.Data.OleDb;using System.Drawing;using System.Linq;using System.Text;using System.Threading.Tasks;using System.Xml;using System.Xml.Linq;using System.IO;namespace ConvertXmlApp{ class ConvertXml { // Creating Xml File With Custome FileName public bool CreateXltoXML(string XmlFile, string XlFile, string RowName) { bool IsCreated = false; try { DataTable dt = GetTableDataXl(XlFile); XmlTextWriter writer = new XmlTextWriter(XmlFile, System.Text.Encoding.UTF8); writer.WriteStartDocument(true); writer.Formatting = Formatting.Indented; writer.Indentation = 2; writer.WriteStartElement("tbl_" + RowName); List ColumnNames = dt.Columns.Cast().ToList().Select(x => x.ColumnName).ToList(); // Column Names List List RowList = dt.Rows.Cast().ToList(); foreach (DataRow dr in RowList) { writer.WriteStartElement(RowName); for (int i = 0; i x.ColumnName).ToList(); // Column Names List List RowList = dt.Rows.Cast().ToList(); foreach (DataRow dr in RowList) { writer.WriteStartElement(RowName); for (int i = 0; i in cùng clichồng sự kiện Convert tệp tin XMLusing System;using System.Collections.Generic;using System.ComponentModel;using System.Data;using System.Drawing;using System.Linq;using System.Text;using System.Threading.Tasks;using System.Windows.Forms;using System.IO;namespace ConvertXmlApp public partial class ConvertXmlFrom : Form public ConvertXmlFrom() InitializeComponent(); private void btnBrowseFolder_Click(object sender, EventArgs e) DialogResult drResult = OFD.ShowDialog(); if (drResult == System.Windows.Forms.DialogResult.OK) txtXlFilePath.Text = OFD.FileName; private void btnConvert_Click(object sender, EventArgs e) if (chkCustomeName.Checked &và txtCustomeFileName.Text != "" && txtXlFilePath.Text!="" && txtNodeName.Text!="") // using Custome Xml File Name if (File.Exists(txtXlFilePath.Text)) string CustXmlFilePath = Path.Combine(new FileInfo(txtXlFilePath.Text).DirectoryName, txtCustomeFileName.Text); // Ceating Path for Xml File ConvertXml _Convert = new ConvertXml(); _Convert.CreateXltoXML(CustXmlFilePath, txtXlFilePath.Text, txtNodeName.Text); // Xml File, EXcel File, Row Name MessageBox.Show("Conversion Completed!!"); else if (txtXlFilePath.Text != "" &và txtNodeName.Text != "") // Using Default Xml File Name if (File.Exists(txtXlFilePath.Text)) ConvertXml _Convert = new ConvertXml(); _Convert.CreateXltoXML(txtXlFilePath.Text, txtNodeName.Text); MessageBox.Show("Conversion Completed!!"); else MessageBox.Show("Please Fill Required Feilds!!"); Chi huyết các bạn có thể tải về source để tham khảo nhé.


Chuyên mục: Tin tức