LỤC MẠCH THẦN KIẾM

Lục mạch thần kiếm là tên một các loại hay kỹ võ thuật mở ra vào truyện tìm hiệp của Klặng Dung.

Bạn đang xem: Lục mạch thần kiếm

Theo kia, đấy là một trong những 2 tốt kỹ của nước Đại Lý: Nhất Dương Chỉ cùng Lục Mạch thần kiếm.Nhất Dương Chỉ là cỗ chỉ pháp được truyền dạy dỗ trong hoàng tộc Đại Lý, còn Lục Mạch thần tìm thì chỉ bao hàm đồ đệ của Thiên Long Tự new được truyền dạy dỗ (nhiều vị vua cùng tôn thất Đại Lý khi trở về già tu hành tại cvào hùa này)....


*

Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung HOÀI THÖÙ NHAÁT GIAÕ NGÖÔØI, GIAÕ CAÛNH RA ÑI Nhaéc laïi Ñoaøn Döï theo Vöông Ngoïc Yeán, A Chaâu, A Bích töø Maïc Ñaø Sôn trangtrôû laïi Thính höông tónh xaù ôû Yeán töû oå trong khu vực vöïc Coâ Toâ Moä Dung thì ñaõ thaáyhai phaûi Thanh khô Thaønh vaø Taàn gia traïi ñaõ ñeán ñoù töø tröôùc, tìm Moä Dung coâng töû ñeåbaùo thuø, roài giöõa nhì phaùi naøy laïi phaùt sinh xung ñoät. Trong luùc hai phaùi ñang ñaùnh nhau kòch lieät thì ñoät nhieân Bao Tam tieân sinch,moät nhaân vaät baûn laõnh tuyeät luaân, trong phe Coâ Toâ Moä Dung töï nhieân xuaát hieän vaøchæ vào khoaûnh khaéc ñaõ laøm cho traïi chuû Taàn gia traïi laø Dieâu Baù Ñöông cuøngchöôûng moân phaûi Thanh hao Thaønh laø Tö Maõ Laâm phaûi taùng ñôûm khiếp hoàn. Tö Maõ Laâm thaáy Bao Tam tieân sinh maûi meâ noùi chuyeän cuøng Vöông Ngoïc Yeánkhoâng theøm ñeám xæa ñeán bản thân, sinc loøng gheùt cay gheùt ñaéng, queân luoân caû caùi ôncöùu maïng vöøa xong xuôi, lieàn vaãy tay ra hieäu cho moïi ngöôøi phaùi Thanh hao Thaønh ñi veà.Bao Tam tieân sinc noùi: -Khoan ñaõ! ta coøn coù ñieàu muoán noùi mang lại mi xuất xắc. Tö Maõ Laâm ngoaùi coå laïi, hoûi buoâng thoõng: -Sao? Bao Tam tieân sinch noùi: -Nghe ngươi noùi ñeán Coâ Toâ ñeå baùo thuø đến phuï thaân ngươi. Mi laàm roài, phuï thaân mi laøTö Maõ Veä khoâng phaûi Moä Dung coâng töû haï saùt nheù! Tö Maõ Laâm hoûi laïi: -Coù ñuùng theá khoâng? Bao Tam tieân sinh töùc mình, noùi: -Ta ñaõ baûo khoâng phaûi Moä Dung coâng töû gieát haén, thì haún khoâng phaûi laø chaøngñaõ gieát. Ñòa tyû chính chaøng gieát haén thaät, nhöng ta ñaõ noùi ra khoâng phaûi thì mikhoâng theå baûo laø ñuùng chaøng ñöôïc nghe chöa! chaúng leõ mi khoâng ñeám xæa ñeán taö? Tö Maõ Laâm nghó thaàm: "thaèng phụ vương naøy aên noùi ngang chöôùng thaät". Y noùi tieáp: -Thuø gieát thân phụ laø moái thuø chaúng ñoäi trôøi phổ biến. Tö Maõ Laâm naøy Tuy voõ coâng keùmcoûi nhöng duø rã xöông naùt thòt cuõng phaûi röûa caùi haän saâu cay ñoù. Tieân phuï toâi trườn aigia haïi, xin tieân sinh chæ baûo cho. Bao Tam tieân sinch cöôøi kkhô nóng khaùch, noùi: 1Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Phuï thaân mi coù phaûi laø con ta ñaâu maø ta caàn ñeå yù xem ai ñaõ gieát haén. Ta baûokhoâng phaûi Moä Dung coâng töû ra tay gieát haén, mi coøn ra veû khoâng tin theá thì chínhta ñaây gieát phuï thaân mi ñoù. Muoán baùo thuø thì xoâng vaøo ñaây! Tö Maõ Laâm maët giaän xaùm xanh, noùi: -Caùi thuø gieát phụ thân haù phaûi troø ñuøa? Bao Tam tieân sinh, ta töï bieát söùc mình khoângñòch noåi ngöôi. Vaäy ngöôi muoán gieát ta thì gieát, chöù laøm nhuïc ta theá naøy khoângñöôïc. Bao Tam tieân sinc cöôøi, noùi: -Ta khoâng muoán gieát ngươi, chæ laøm nhuïc ngươi thoâi. Vaäy mày laøm gì ñöôïc ta? Tö Maõ Laâm töùc khí xoâng leân taän coå, nhöõng muoán nhaûy xoå laïi lieàu maïng nhönglaïi khoâng daùm, ñöùng ñöïc ngöôøi ra, chaúng tieán maø cuõng chaúng thoaùi, nôm nôùp lo sôï.Bao Tam tieân sinc laïi noùi: -Voõ coâng heøn keùm nhö Tö Maõ Veä caàn gì phaûi ñeán Moä Dung coâng töû phaûi nhoïcloøng. Moä Dung coâng töû voõ coâng gaáp möôøi ta. Mi coi ñoù maø coi, Tö Maõ Veä laïi daùmñoäng thuû ö? Tö Maõ Laâm chöa kòp traû lôøi thì Chöû Baûo Coân ruùt phaêng khí giôùi ra, noùi: -Bao Tam tieân sinh! Tö Maõ Veä laõo tieân sinch laø aân sö truyeàn thuï voõ ngheä cho ta.Ta caám ngöôi khoâng ñöôïc nhuïc maï tkhô hanh danh ngöôøi ñaõ khuaát. Bao Tam tieân sinc cöôøi, noùi: -Mi laø moät ñöùa gian traù traø troän vaøo phaùi Thanh hao Thaønh löøa thaày hoïc troäm voõngheä thì coøn baøn bỏ ra ñeán vieäc naøy? Chöû Baûo Coân lôùn tieáng noùi: -Tö Maõ sö phuï ñaõi ta nhaân thaâm nghóa troïng. Nay Chöû moã theïn bản thân khoâng theåbaùo ñaùp ôn saâu ñaønh ñem caùi cheát ñeå baûo veä tkhô cứng danh mang đến tieân sö haàu chuoäc caùiloãi löøa thaày. Bao Tam tieân sinh! Ngöôi quay laïi xin loãi Tö Maõ chöôûng moân ñi! Bao Tam tieân sinch cöôøi, noùi: -Bao Tam tieân sinc coù theøm xin loãi ai bao giôø? Duø tieân sinch bieát bản thân nhaàm loãiñaáy nhöng vaãn caõi ñeán cuøng. Hôõi tieân sinh Tö Maõ Veä coù thanh khô danh gì ñaâu, haéncheát roài thì thanh khô danh caøng naùt ra nhö caùm. Haïng aáy ñaùng gieát laém, gieát ñi laøphaûi! Gieát ñi laø hay! Chöû Baûo Coân la leân: -Ngöôi laáy binc khí ra! Bao Tam tieân sinc vöøa cöôøi vöøa mæa mai: -Con caùi cuõng nhö ñoà ñeä Tö Maõ Veä ñeàu laø haïng bò thòt, ngoaøi caùi troø phoùng aùmtieán haïi ngöôøi thì coøn bieát gì nöõa. Chöû Baûo Coân keâu leân: -Coi ñaây! 2Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kyên Dung Gaõ phoùng ra moät theá "thöôïng thieân haï ñòa", tay traùi caàm muõi cöông chuyø, tayphaûi caàm caây buùa nhoû, ñoàng thôøi nhaèm Bao Tam tieân sinh ñaùnh tôùi. Bao Tam tieânsinc khoâng theøm ñöùng daäy, phaát tay aùo beân traùi ra moät luoàng kình phong quaätthaúng vaøo maët Chöû Baûo Coân. Chöû Baûo Coân döôøng nhö trườn ngheït thôû, nghieâng mìnhneù traùnh. Bao Tam tieân sinh lieàn ñöa chaân phaûi ra moùc moät caùi, Chöû Baûo Coân ngaõ quayxuoáng ñaát. Tieän ñaø, Bao Tam tieân sinh ñaù luoân vaøo moâng Chöû Baûo Coân baén rangoaøi cöûa saûnh ñöôøng. Chöû Baûo Coân tung leân khoâng loän ñaàu xuoáng. Ñaàu vöøa chaámñaát gaõ luân phiên bản thân ñöùng daäy, laïi chaïy vaøo trong saûnh ñöôøng, giô chuyø leân ñaâm thaúngvaøo buïng Bao Tam tieân sinch. Bao Tam tieân sinch vuït ñöa tay ra chuïp ñöôïc coå tay Chöû Baûo Coân khoâng hieåu haáttheá naøo maø ngöôøi gaõ tung leân cao, ñaùnh saàm moät tieáng, ñuïng maïnh vaøo xaø nhaø,Chöû Baûo Coân bò ñau eâ aåm caû ngöôøi. Gaõ vöøa rôi xuoáng ñaát laïi trôû bản thân ñöùng daäy,xoâng vaøo Bao Tam tieân sinch laàn thöù tía. Bao Tam tieân sinch chau maøy, noùi: -Mi thaät laø moät ñöùa khoâng bieát gì! Mi töôûng ta khoâng gieát mi ñöôïc chaêng? Chöû Baûo Coân noùi: -Ngöôi gieát quaùch ta ñi mang lại roài! Bao Tam tieân sinc ñöa nhì tay ra naém laáy tay Chöû Baûo Coân ñoät nhieân ñaåy veàphía tröôùc, boãng nghe hai tieáng "raéc, raéc", xöông tay Chöû Baûo Coân bò gaõy naùt, vaibeân taû ñaâm vaøo muõi chuyø, vai beân höõu bò buùa ñaäp. Vai beân taû maùu chaûy ñaàm ñìa,vai beân höõu bò gaãy xöông. Gaõ bò thöông raát naëng, chaúng khaùc gì bởi vì theá "taû höõuphuøng nguyeân" maø ra. Tuy nhieân, Chöû Baûo Coân vaãn chöïc tieáp tuïc lieàu maïng nhöng kieät löïc maát roài.Moïi ngöôøi phaùi Tkhô hanh Thaønh quan sát nhau nhôùn nhaùc phaân vaân khoâng bieát coù neânvaøo cöùu Chöû Baûo Coân xuất xắc khoâng. Hoï raát ñoãi ngaïc nhieân thaáy Chöû Baûo Coân thuïthöông roõ raøng nhö bò theá voõ "taû höõu phuøng nguyeân", moät tuyeät kyõ cuûa phaùi ThanhThaønh. Vöông Ngoïc Yeán con quay lịch sự noùi vôùi Chöû Baûo Coân: -Chöû gia! tröôùc ta baûo ngöôi laø caùi ñoù voâ duïng, baây giôø ngöôi ñaõ tin lôøi ta chöa? -Chöôûng moân sö huynh! may maø voõ coâng nhị phaùi ta khaéc cheá nhau chöa beânnaøo aên noåi beân naøo. Tieåu ñeä Mặc dù coù hoïc ñöôïc voõ coâng cuûa quyù phaùi maø vaãn chöachoáng noåi moân tuyeät kyõ cuûa phaùi Tkhô giòn Thaønh. Xem Bao Tam tieân sinch ñaây vöøabieåu loä moät ñoøn thì ñuû roõ roài nheù. Hôõi oâi! Theá laø sö phuï toâi nhoïc loøng voâ ích! Boïn Tö Maõ Laâm nghe Chöû Baûo Coân noùi, daãu möôøi phaàn chöa roõ caû möôøi, nhöngcuõng ñoaùn ra laø: "Bao Tam tieân sinh vöøa söû duïng theá voõ "taû höõu phuøng nguyeân" ñeåñoái phoù vôùi voõ coâng cuûa phaùi Boàng Lai. Chöû Baûo Coân Tuy ñaõ hoïc ñöôïc voõ coâng cuûaphaùi tkhô nóng Thaønh maø vaãn trườn thöông ôû vai vaø trườn gaãy tay, khoâng coù caùch naøo choángñôõ. 3Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kyên ổn Dung Xem theá ñuû bieát raèng Tuy gaõ coù traø troän vaøo phaùi mình hoïc leùn voõ ngheä, nhöngvaãn chöa ñuû gaây neân thöông tích bỏ ra cho phaùi Tkhô nóng Thaønh. Nghó tôùi ñaây, moïingöôøi ñeàu côûi ñöôïc moái haän vôùi Chöû Baûo Coân. A Chaâu laúng laëng ñöùng xem töø naõytôùi giôø, boãng noùi xen vaøo: -Tö Maõ ñaïi gia cuøng Chöû ñaïi gia! chủ yếu maét caùc vò ñaõ troâng thaáy Bao Tam tieânsinc ñaây bieát söû duïng moân tuyeät kyõ phaùi Tkhô giòn Thaønh. Theá thì treân coõi ñôøi naøychaéc coøn coù ngöôøi khaùc hieåu ñöôïc moân ñoù, chöù ñaâu phaûi chæ coù moät bản thân coâng töûnhaø toâi. Vaäy xeùt đến cuøng thì ngöôøi haï saùt Tö Maõ laõo tieân sinc vaãn coøn trong voøngtúng thiếu maät chöa roõ laø ai, caùc vò haõy xoay veà ñieàu tra mang đến kyõ. Tö Maõ Laâm toan noùi nöõa nhöng Bao Tam tieân sinh caû giaän, quaùt: -Ñaây laø nhaø coâ em gaùi A Chaâu ta. Chuû nhaân ñaõ haï leänh ñuoåi khaùch, sao chuùngbay dở hơi theá, coøn toan laûi nhaûi noùi maõi. Chöû Baûo Coân noùi: -Hoâm ni ñaõ nhôø ôn chæ giaùo mang lại maáy lôøi raát boå ích. Sau naøy seõ coù ngaøy taùi hoäi. Hai tay gaõ trườn gaõy xöông khoâng thi leã ñöôïc beøn cuùi ñaàu chaøo roài böôùc ra ngoaøi.Boïn Tö Maõ Laâm bieát raèng coøn naán naù laïi luùc naøo laø bò nhuïc luùc aáy neân cuõng luïc tuïcgiaõ töø ra veà. Dieâu Baù Ñöông thaáy Bao Tam tieân sinc voõ ngheä cao cöôøng, haønhñoäng quyû quaùi, nhöõng muoán keát baïn vôùi bé ngöôøi naøy. Laõo thaáy Vöông Ngoïc Yeánvoõ hoïc bao la cuõng ñem loøng ngöôõng moä, chöa chòu veà ngay. Laõo thaáy boïn ThanhThaønh ra khoûi cöûa roài lieàn ñöùng daäy toan môû mieäng caàu caïnh. Bao Tam tieân sinhgaït ñi, noùi: -Dieâu Baù Ñöông! Ta khoâng mang lại ngöôi noùi theâm moät caâu naøo nöõa. Mau laên ra ñi! Dieâu Baù Ñöông vöøa ngaïc nhieân vöøa giaän xaùm maët, tay naỉm chuoâi ñao. Bao Tamtieân sinc noùi: -Thöù voõ coâng heøn maït cuûa ngöôi thoâi ñöøng muùa rìu qua maét thôï nöõa. Ta baûongöôi laên ñi, sao khoâng laên ngay lập tức coøn phaûi ñeå ta noùi ñeán laàn thöù hai? Boïn quaàn haøo Taàn gia traïi vöøa neùm ñôn ñao vaøo Tö Maõ Laâm, khí giôùi ñeàu bòBao Tam tieân sinch baét heát boû thaønh ñoáng ôû döôùi chaân. Luùc naøy ai naáy ñeày taykhoâng, laïi thaáy Bao Tam tieân sinh laøm nhuïc traïi chuû Dieâu Baù Ñöông moät caùch thaùiquaù, ñeàu noåi loøng coâng phaãn, nhöng khoâng coù khí giôùi neân thaûy ñeàu choät daï. Bao Tam tieân sinch cöôøi khanh hao khaùch, chaân phaûi ñaù loaïn leân. Moãi caùi ñaù laø moättkhô giòn ñao cất cánh ra, hôn möôøi tkhô cứng ñao bay loaïn xaï nhöng raát thong thaû, roõ raøngkhoâng coù yù haïi ngöôøi. Ai naáy ñeàu ruøng bản thân, bieát raèng Bao Tam tieân sinc coù yù haátñôn ñao traû laïi cho khách hàng, khoâng coù moät tkhô giòn ñao naøo cất cánh ra quaù taàm. Moïi ngöôøicaàm laáy chuoâi ñao vaø ñeàu loä veû nôm nôùp lo sôï. Bao Tam tieân sinh noùi: -Dieâu Baù Ñöông! Mi khoâng chòu laên bản thân ra phaûi khoâng? Dieâu Baù Ñöông göôïng cöôøi, ñaùp: 4Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kyên ổn Dung -Bao Tam tieân sinh ñoái vôùi Dieâu moã ñaõ coù caùi ôn cöùu maïng. Toâi coøn soáng ñöôïcthaät laø nhôø ôn taùi sinch cuûa caùc haï. Caùc haï ñaõ ra leänh, dó nhieân toâi phaûi tuaân theo.Thoâi toâi xin caùo töø caùc haï. Noùi xong laõo khom löng thi leã, ñöa tay traùi ra vaãy moät caùi vaø haï leänh cho ñoàngñaûng: -Caùc ngöôi ra ñi! Bao Tam tieân sinch noùi: -Ta ñaõ baûo ngöôi laên ngöôøi ra chöù khoâng baûo ngöôi ñi ñaâu nheù! Dieâu Baù Ñöông ngaïc nhieân hoûi: -Taïi haï chöa hieåu yù tieân sinc muoán thù noùi gì? Bao Tam tieân sinc ñaùp: -Ta baûo ngöôi laên cuùt ñi laø mày phaûi laên ngöôøi cuùt ñi. Mi nghe roõ chöa? Dieâu Baù Ñöông nghó buïng: "thaèng phụ vương naøy thöïc laø quaùi gôû, dôû ñieân dôû khuøng,khoâng theå laáy lôøi phaûi traùi noùi vôùi haén ñöôïc". Laõo nghó vaäy, chaúng noùi naêng gì nöõa,raûo böôùc chaïy ra ngoaøi cöûa saûnh ñöôøng. Bao Tam tieân sinh quaùt: -Khoâng ñöôïc, khoâng ñöôïc! Theá laø mi chaïy, mi böôùc, mày nhaûy, ñaâu coù phaûi milaên. Bao Tam tieân sinh thoaét ñaõ nhaûy ñeán sau löng Dieâu Baù Ñöông, thoø tay traùi tuùmlaáy sau gaùy laõo. Dieâu Baù Ñöông ñöa khuyûu tay phaûi huyùch laïi. Bao Tam tieân sinhnhaác boång Dieâu Baù Ñöông khieán khuyûu tay laõo traät ra ngoaøi. Tieân sinh lôùn tieángmaéng: -Trang vieän cuûa A Chaâu muoäi nöông ta ñaâu phaûi laø nôi ñeå mày muoán tôùi thì tôùi,muoán ñi thì ñi deã daøng theá ñöôïc! Phaûi naèm xuoáng roài laên ngöôøi ñi! Bao Tam tieân sinc nhì tay laúng maïnh moät caùi, thaân theå Dieâu Baù Ñöông lớn lôùn laøtheá maø bò laõo laên ñi maáy voøng ra ñeán taän cöûa. May maø cöûa roäng neân ñaàu vaø chaânlaõo khoâng trườn ñuïng chaïm vaøo ñaâu. Boïn Taàn gia traïi thaáy theá goïi nhau chaïy tôùi xuùmvaøo oâm traïi chuû daäy. Dieâu Baù Ñöông giuïc: -Chaïy mau ñi! Chaïy mau ñi! Ñöôïc leänh, moïi ngöôøi uøa chaïy nhö ong vôõ toå. Bao Tam tieân sinch con quay veà phíaÑoaøn Döï, chú ý chaøng töø ñaàu ñeán chaân, vaãn khoâng nhaän xeùt ra chaøng laø haïng ngöôøitheá naøo beøn tảo quý phái hoûi Vöông Ngoïc Yeán: -Tieåu muoäi! Ñuoåi haén cuùt ñi tuyệt laø löu haén laïi ñaây? Ngoïc Yeán ñaùp: -Toâi cuøng A Chaâu, A Bích trườn Bình maù maù baét giöõ, laâm vaøo tình caûnh möôøi phaànnguy ngaäp, may nhôø Ñoaøn coâng töû ñaây cöùu trôï. Hôn nöõa chaøng bieát roõ veà tình hìnhThieáu Laâm töï, chuùng ta coù theå hoûi thaêm chaøng veà nhöõng ñieàu maø chuùng ta caàn bieát. Bao Tam tieân sinh laïi hoûi tieáp: 5Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kyên Dung -Nhö vaäy töùc laø tieåu muoäi coù yù löu haén laïi chöù gi? Ngoïc Yeán ñaùp: -Ñuùng roài! Bao Tam tieân sinc tuûm tæm cöôøi vaø hoûi laïi: -Theá tieåu muoäi khoâng sôï Moä Dung coâng töû böïc bản thân ö? Ngoïc Yeán troøn xoe hai maét, hoûi: -Laøm gì maø böïc mình? Bao Tam tieân sinch troû Ñoaøn Döï, noùi: -Thaèng cha naøy ñaàu trôn maët traéng, laïi coù khaåu taøi. Tieåu muoäi coi chöøng, ñöøngñeå y löøa bòp. Ngoïc Yeán vaãn khoâng hieåu, hoûi laïi: -Toâi maéc löøa veà chuyeän gì? Tam ca baûo y daùm bòa ñaët tin töùc ôû Thieáu Laâm töïchaêng? Chaéc y khoâng daùm ñaâu. Bao Tam tieân sinc nghe lôøi Ngoïc Yeán noùi, thaáy naøng haõy coøn ngaây thô, chöahieåu maûy may gì veà ñöôøng tình aùi neân khoâng tieän noùi nhieàu. Tieân sinh laïi quayquý phái quan sát Ñoaøn Döï, cöôøi khaø khaø roài hoûi: -Tình hình Moä Dung coâng töû ñeán Thieáu Laâm töï ra laøm sao? Phaûi mau mau noùi roõsöï thöïc đến ta nghe. Ñoaøn Döï töùc mình, cöôøi laïi, ñaùp: -Coù phaûi oâng laø ngöôøi tra hoûi phaïm nhaân ñoù chaêng? Toâi khoâng noùi deã thöôøngoâng khaûo ñaû toâi chaéc? Bao Tam tieân sinch ngaån ngöôøi ra, khoâng bieát noùi sao, chaúng nhöõng tieân sinhkhoâng caùu giaän maø laïi töôi cöôøi baûo: -Gioûi! Thaèng loûi naøy mạnh mẽ thöïc! Döùt lôøi, ñoät nhieân oâng naỉm laáy caùnh tay traùi Ñoaøn Döï, môùi hôi boùp chaët moätchuùt, chaøng ñaõ caûm thaáy ñau buoát ñeán xöông tuyû, keâu nhoùi leân: -uûa! OÂng laøm gì theá? Bao Tam tieân sinch ñaùp: -Ñaây laø ta thaåm vaán phaïm nhaân, phaûi nghieâm hình khaûo ñaû. Ñoaøn Döï cöù keä cho Bao Tam tieân sinh laøm gì thì laøm. Chaøng coi caùnh tay aáy nhökhoâng coù nöõa vaø nheách meùp cöôøi, ñaùp: -OÂng cöù vieäc khaûo ñaû, toâi chaúng caàn noùi gì vôùi oâng ñaâu. Bao Tam tieân sinch boùp maïnh theâm laøm mang đến xöông tay Ñoaøn Döï keâu raêng raécnhö saép gaõy rôøi ra. Ñoaøn Döï coá nhòn ñau, khoâng theøm naên næ. A Bích noùi: -Ñoaøn coâng töû naøy tính khí cao ngaïo laém. Chaøng laïi laø ngöôøi ñaõ coù coâng cöùumaïng chuùng toâi. Xin tieân sinh ñöøng ñaû thöông chaøng. Bao Tam tieân sinh gaät ñaàu, ñaùp: 6Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Toát laém! Toát laém! Tính khí cao ngaïo, raát hôïp vôùi daï daøy ta.

Xem thêm: Cách Gập Màn Hình Laptop Mà Không Tắt Máy Win 10 Và Win 7, Cách Gập Laptop Mà Không Tắt Máy Trên Windows 10

Vöøa noùi vöøa töø töø buoâng tay Ñoaøn döï ra. A Chaâu mæm cöôøi, noùi: -Noùi tôùi daï daøy chuùng ta laïi thaáy ñoùi caû roài. Laõo coá ñaâu? Nghe chuû goïi, laõo coá töø vào cöûa beân ngoaøi thoø ñaàu ra thaáy boïn Dieâu Baù Ñöôngvaø Tö Maõ Laâm ñi heát khoâng coøn ai nöõa, haén möøng quaù chaïy xoå ra. A Chaâu caêndaën: -Tröôùc heát mày phaûi ñaùnh raêng hai laàn, röûa maët nhì laàn vaø röûa tay ba laàn roài haõylaøm maáy moùn aên đến tinc khieát, lôõ ra coù chuùt dô baån thì ngươi seõ cheát vôùi Bao Tamtieân sinch ñoù. Laõo coá mæm cöôøi, ñaùp: -Vaâng ñöôïc, toâi xin cam ñoan laøm ñöôïc saïch seõ. Boïn noâ boäc cuõng voäi vaøng chaïy ra xeáp ñaët laïi baøn gheá, baøy bieän baùt cheùn. AChaâu môøi Bao Tam tieân sinch kế bên gheá ñaàu, Ñoaøn Döï kế bên gheá thöù hai, Ngoïc Yeánxung quanh gheá thöù tía coøn bản thân cuøng A Bích không tính gheá cuoái boài tieáp. Ngoïc Yeán thẩm tra ruoät,hoûi: -Tam ca! Chaøng... chaøng... Bao Tam tieân sinh ngaét lôøi: -Phong töù ñeä nghe ñöôïc tin noùi laø Moä Dung hieàn ñeä leân Thieáu Laâm töï roài lieàn ñigaáp caû ñeâm ñeå kòp tieáp öùng. Toâi nhaän thaáy vieäc naøy coù phaàn nhieâu kheâ ñaây. Chuùngta phaûi baøn ñònh keá hoaïch đến chu ñaùo môùi ñöôïc. Ngoïc Yeán cuoáng quít hoûi -Cöùu binc nhö cöùu hoaû, nhöõng tay cao thuû trong Thieáu Laâm töï raát ñoâng, bieåuhuynh coâ thaân maïo hieåm, taát nhieân quaû baát ñòch chuùng. Tam ca caàn phaûi ñi töùckhaéc ñeå tieáp öùng, coøn ñieàu đưa ra maø phaûi baøn. Bao Tam tieân sinh ñaùp: -Khoâng ñöôïc ñaâu laø khoâng ñöôïc ñaâu! Tieåu muoäi coøn nhoû tuoåi chöa hieåu, vieäc ñôøicoù nhieàu raéc roái laém nhẹm. Moä Dung hieàn ñeä laàn naøy ñi Thieáu Laâm töï, haønh ñoäng cuûa yso vôùi luùc bình thöôøng khaùc haún. Ta ñi tìm Ñaëng ñaïi ca ñeå thöông nghò nhöngkhoâng thaáy ngöôøi ôû Tkhô cứng Vaân trang. Ta laïi sang trọng Xích Haø trang thì caû nhị vôïchoàng Coâng Daõ nhò ca cuõng khoâng coù nhaø. Tieåu muoäi thöû nghó xem nhö theá chaúngphaûi laø coù ñieàm kyø dò ö? Ngoïc Yeán noùi: -Ñaëng ñaïi thuùc, aø queân Ñaëng ñaïi ca vaø hai vôï choàng Coâng Daõ nhò ca... Bao Tam tieân sinch thaáy Ngoïc Yeán noùi líu löôõi, caâu noï ra caâu cơ, cuõng gaät guømæm cöôøi. Song caùi cöôøi vaãn khoâng che giaáu ñöôïc veû lo laéng. Ngoïc Yeán noùi tieáp: -Ba ngöôøi naøy thöôøng ni ñaây mai ñoù thì ñoái vôùi hoï vieäc vaéng nhaø cuõng chaúnglaáy đưa ra laø laï. 7Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kyên ổn Dung Bao Tam tieân sinch laéc ñaàu, ñaùp: -Khoâng phaûi ñaâu laø khoâng phaûi ñaâu! Ngöôøi toång quaûn ôû Tkhô hanh Vaân trang vaøXích Haø trang noùi laø ñaïi ca vaø vôï choàng nhò ca luùc rôøi trang ñi coøn coù veû hoaûng hoátvoäi vaøng, khoâng kòp daën lôøi naøo. Ñaáy chaúng phaûi laø söï quaùi laø sao? Ñoaøn Döï nghe noùi naøo laø Ñaëng ñaïi ca vaø Coâng Daõ nhò ca roài laïi Thanh hao Vaântrang cuøng Xích Haø trang, töïa hoà nhö coù nhieàu trang traïi lieân minh vôùi nhau, thanhtheá lôùn laém nhẹm vaø ñeàu laø vaây caùnh cuûa Moä Dung coâng töû caû. Luùc ñoù thì nhị teân ngöôøinhaø ñaõ böng maâm moùn aên leân. A Chaâu töôi cöôøi, noùi: -Tam ca, hoâm ni tieåu muoäi baän khoâng xuoáng beáp ñeå töï laøm caùc moùn aên theátTam ca, laàn sau Tam ca giaù laâm, tieåu muoäi seõ ñeàn buø laïi... A Chaâu vöøa noùi ñeán ñoù, thoát nhieân khoâng trung coù tieáng leng reng trong vaét,bao gồm laø tieáng nhaïc baèng baïc. Bao Tam tieân sinh, A Chaâu, A Bích ñoàng tkhô hanh reoleân: -Nhò ca coù tin tôùi. Ba ngöôøi ñöùng daäy chaïy ra hieân, ngöûa maët leân chú ý. Moät bé chlặng boà caâu traéngñöông löôïn voøng treân khoâng roài bay saø xuoáng ñaäu vaøo tay A Chaâu. A Bích thoø tayra côûi caùi oáng truùc nhoû xíu buoäc ôû chaân chyên, moùc ra moät maûnh giaáy. Bao Tam tieânsinh caàm laáy coi roài noùi: -Theá naøy thì chuùng ta phaûi ñi ngay lập tức laäp töùc. Ñoaïn xoay vaøo hoûi Ngoïc Yeán: -Tieåu muoäi coù ñi tuyệt khoâng? Ngoïc Yeán hoûi laïi: -Ñi ñaâu? Coù vieäc gì? Bao Tam tieân sinch caàm laáy laù thö giô ra, noùi: -Nhò ca coù thö veà noùi laø Moä Dung hieàn ñeä ñaõ cuøng vôùi baåy moân phaùi ôû caùc chaâuKyù, Taán, Loã, Döï ñính öôùc moät cuoäc ñaïi hoäi vaøo ngaøy nhị möôi bân oán thaùng tía taïithaønh Teá Nam ñeå tyû voõ vaø ñaáu kieám. Hoâm nay laø ngaøy möôøi nhì thaùng ba roài, chæcoøn möôøi nhì ngaøy nöõa seõ tôùi kyø haïn. Tieåu muoäi coù ñi Teá Nam khoâng? Vöông Ngoïc Yeán maët maøy hôùn hôû, voäi ñaùp: -Toâi ñi chöù! Trong thö coøn noùi gì nöõa khoâng? Bao Tam tieân sinh noùi tieáp: -aáy, vào thö coøn baûo A Chaâu phaûi kieám caùch tìm đến ñöôïc Ñaëng ñaïi ca, Phongtöù ñeä vaø ta, caàn chuùng ta phaûi nhaát teà ñeán ñoù. Xem chöøng löïc löôïng cuûa ñoái phöônghuøng haäu laỉm. Cuoäc ñaáu naøy ñaâu phaûi deã daøng... Bao Tam tieân sinch ngoaøi mieäng tuy noùi theá nhöng neùt maët ñaày veû höùng thuù, hieånnhieân laø tieân sinc ñaõ laáy vieäc ñöôïc tham döï cuoäc ñaïi chieán laøm vui đam mê. Ngoïc 8Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim DungYeán chaïy gaàn tôùi Bao Tam tieân sinc ñònh nhoøm coi trong laù thö noùi nhöõng gì. BaoTam tieân sinch vöøa tuûm tæm mæm cöôøi vöøa ñöa thö cho naøng. Ngoïc Yeán thaáy vào thö coù baåy, taùm doøng chöõ vieát raát ñeïp vaø coù gaân. Tuy chöõnaøo naøng cuõng bieát song khoâng hieåu nghóa thế nào caû, chaúng khaùc gì ñoïc moät cuoánThieân thö vaäy. Naøng thoâng kyên ổn baùc coå, nhöõng saùch naøng ñaõ ñoïc qua khoâng phaûi laøít, nhöng loái vaán töï vieát theá naøy thì ñaây laø laàn ñaàu tieân naøng môùi thaáy laø moät. NgoïcYeán chau maøy, hoûi: -Theá naøy laø laøm sao? A Chaâu mæm cöôøi, ñaùp: -Vöông coâ nöông, ñaây laø vì nhò taåu chuùng ta nghó ra caùi loái chôi chöõ coå quaùi naøytheo trong thi vaän vaø phieân aâm cheá bieán ra. Chöõ bình thanh hao ñoïc cheäch ra nhaäpthanh hao, chöõ nhaäp tkhô nóng ñoïc treäch ra laø thöôïng thanh, vaàn nhöùt ñoâng cụ baèng vaàntam giang. Cöù theá ñoåi ñi, ñoåi laïi. Chuùng ta coi quen thuộc thì hieåu ngay yù vào thö ñònhnoùi gì, coøn ngöôøi ngoaøi coi vaøo thì muø tòt khoâng theå naøo hieåu ñöôïc. A Bích thaáy Vöông Ngoïc Yeán nghe ñeán caâu "ngöôøi ngoaøi" neùt maët coù veû hôikeùm vui, naøng voäi chöõa: -Vöông coâ nöông ñaây khoâng phaûi laø ngöôøi ngoaøi, neáu coâ nöông caàn bieát, ñeåchuùng toâi xin giaûng qua, coâ nöông seõ hieåu tức thì. Vöông Ngoïc Yeán vân oán tính chaân thaät, nghe A Bích noùi muoán giaûng đến mìnhhieåu, neùt maët laïi vui töôi ngay. A Chaâu noùi tieáp: -Tam ca, nhò ca vaø nhöùt taåu tröôùc nay vaãn töï phuï laỉm, duø gaëp phaûi cöôøng ñòchñeán maáy chaêng nöõa cuõng khoâng bao giôø vieát thö caàu vieän binc. Vaäy maø laàn naøy laïicaàn chuùng ta ñem toaøn boä ñi, toâi e raèng ñoái phöông chaéc chaén laø lôïi haïi laỉm ñaáy. Bao Tam tieân sinch ñaùp: -Tính khí Nhò ca thì coá nhieân laø töï phuï roài! Song theo yù ta, laàn naøy anh aáy phaûicaàn vieän binh khoâng phaûi vì anh aáy, maø laø vày Moä Dung hieàn ñeä ñaáy. Vöông Ngoïc Yeán nghe nhaéc ñeán Moä Dung coâng töû ,voäi vaøng hoûi: -Theá naøo? Laøm sao laïi vị chaøng? Bao Tam tieân sinc ñaùp: -Voõ coâng cuûa nhò ca tuy chöa coù theå baûo laø ñeä nhaát thieân haï ñöôïc song hoaëc giaûgaëp phaûi ñoái thuû lôïi haïi ñòch khoâng laïi, maø muoán chaïy thoaùt thaân, thì toâi xem hieänni chöa coù baäc cao nhaân naøo ñuû söùc giöõ nhò ca laïi ñöôïc. Hai vôï choàn g nhò ca saùtcaùnh nhau vuøng vaãy giang hoà thì khoâng coøn phaûi sôï ai nöõa. Laàn naøy phaûi caàu vieän,taát laø vị nghó ñeán Moä Dung hieàn ñeä neân môùi duøng ñeán keá saùch vaïn toaøn ñoù. Ngoïc Yeán laïi hoûi tieáp: -Baûy moân phaûi ôû Kyù, Döï, Taán, Loã laø nhöõng moân phaùi naøo nhæ? 9Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kyên ổn Dung Ngoïc Yeán ñaõ thuoäc loøng löïc löôïng voõ coâng cuûa caùc moân phaùi. Naøng muoán thù bieátroõ teân baåy phaùi ñoù laø nhöõng phaùi naøo ñeå naøng hieåu caën keõ veà löïc löôïng ñoái phöông.Bao Tam tieân sinh coi laïi laù thö, ñaùp: -Trong thö nhò ca khoâng noùi tôùi, toâi chaéc laø bao gồm nhò ca cuõng khoâng bieát neânkhoâng vieát töôøng taän. Bình Nhöït nhò ca laøm vieäc gì cuõng chu ñaùo kyõ caøng laỉm. Thoát nhieân Bao Tam tieân sinch tảo sang trọng baûo Ñoaøn Döï: -uûa! coøn gaõ hoï Ñoaøn naøy! Môøi caäu tuyø tieän ñi thoâi chöù! Ñaây chuùng toâi baøn vieäcrieâng, khoâng muân oán caäu tsay đắm döï vaøo. Vaø chuùng toâi coù tyû voõ vôùi ngöôøi ta cuõng baátcaàn caäu ñöùng xem ñeå voã tay. Ñoaøn Döï ñöùng beân nghe boïn hoï baøn veà vieäc tieáp öùng mang đến Moä Dung ñaõ caûm thaáyböïc mình roài. Baây giôø Bao Tam tieân sinc laïi coâng nhieân truïc khaùch, chaøng thaáyraèng coù löu laïi vào tòch xaù naøy cuõng voâ vò laém, tuy chaøng vaãn quyeán luyeán NgoïcYeán khoâng muoán thù rôøi xa. Song khoâng theå maët daøy maø naùn laïi ñöôïc nöõa neân chaøngcaû quyeát ñöùng phaét daäy, noùi: -Vöông coâ nöông vaø A Chaâu, A Bích hai vò coâ nöông! Taïi haï xin caùo bieät vaø heïnsau naøy coù ngaøy taùi ngoä. Vöông Ngoïc Yeán ñaùp: -Nöûa ñeâm khuya khoaét anh ñi ñaâu baây giôø? Ñöôøng thuyû ñaïo trong Thaùi hoà anhlaïi khoâng thuoäc, bỏ ra baèng haõy nghæ laïi ñaây ñeâm nay, saùng mai haõy ñi cuõng chöamuoän. Ñoaøn Döï nghe gioïng noùi xaõ giao, khoâng coù veû chaân đức, hieån nhieân laø taâm hoànnaøng ñaõ ñeå heát vaøo Moä Dung coâng töû roài. Chaøng chú ý suoát taän taâm khaûm naøng,caøng caûm thaáy buoàn phieàn. Laø moät vò theá töû trong hoaøng toäc, chaøng töø nhoû ñaõ ñöôïcnuoâng chieàu. Töø ngaøy laën loäi giang hoà tôùi ni, ñaõ traûi qua nhieàu phen nguy hieåm,ñau ñôùn nhöng chöa trườn ai ñoái ñaõi vôùi bản thân moät caùch ô hôø laïnh nhaït nhö theá. Chaøngtaám töùc traû lôøi: -Hoâm nay ñi tốt ngaøy mai ñi cuõng theá thoâi. Toâi xin caùo töø. A Chaâu noùi tieáp: -Ñaõ theá thì ñeå toâi phaùi ngöôøi ñöa coâng töû ra Thaùi hoà. Ñoaøn Döï thaáy A Chaâu cuõng khoâng coù coá yù löu khaùch, loøng caøng nghêu ngaùn.Chaøng than thaàm: "Moä Dung coâng töû tê coù caùi gì ñaëc saéc maø ai ai cuõng coi haénnhö chyên ổn phöôïng hoaøng treân trôøi vaäy. Vöøa ñöôïc tin haén, ngöôøi naøo cuõng chæ muoántöùc khaéc ñi töông hoäi vôùi haén ngay". Ñoaøn Döï thaáy theá caøng khoâng thieát gì nöõa.Chaøng noùi: -Cuõng khoâng caàn phaûi theá, coâ nöông chæ đến toâi möôïn moät bé thuyeàn moät maùicheøo, töï toâi leânh ñeânh treân maët hoà laø ñöôïc roài. A Bích traàm ngaâm moät laùt roài noùi: 10Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Coâng töû khoâng hieåu roõ ñöôøng thuyû ñaïo vào Thaùi hoà, toâi e raèng khoù loøng tìmñöôïc loái ra. Ñoaøn Döï ñaùp: -Caùc coâ ñaõ ñöôïc tin Moä Dung coâng töû, caàn phaûi caáp toác baøn ñònh vieäc tieáp vieän.Coøn toâi chaúng coù öôùc heïn gì vôùi baåy phaùi ôû Kyù, Taán, Loã, Döï, laïi khoâng phaûi anhem hôi höôùng gì vôùi caùc coâ thì caàn bỏ ra phaûi quan tiền hoaøi mang lại meät? Döùt lôøi, chaøng böôùc ra khoûi saûnh ñöôøng ngay. A Chaâu, A Bích cuøng ñöùng leântieãn chaân. A Bích noùi: -Ñoaøn coâng töû, sau naøy gaëp coâng töû chuùng toâi, bieát ñaâu nhị ngöôøi laïi chaúng trôûthaønh baïn höõu. Ñoaøn Döï cöôøi laït, ñaùp: -Ñieàu ñoù toâi chaéc khoâng daùm vôùi cao ñaâu. A Bích thaáy gioïng noùi Ñoaøn Döï ñaày veû böïc boäi, trong loøng laáy laøm kyø laï, naønghoûi: -Ñoaøn coâng töû! Sao coâng töû döôøng nhö coù veû khoâng vui? Hay laø vị chuùng toâi tieápñaõi coù ñieàu thaát thoá chaêng? A Chaâu cuõng noùi xen vaøo: -Anh Bao Tam chuùng toâi tính khí vân oán ngang ngaïnh nhö vaäy, xin Ñoaøn coâng töûñöøng ñeå yù. Toâi vaø chò A Bích xin loãi coâng töû. Noùi ngừng cöôøi hì hì changhiền tay vaùi. A Bích cuõng vaùi theo. Ñoaøn Döï ñaùp leã roài xoayngöôøi ñi lieàn. Raûo böôùc tôùi beân hoà, nhaûy thoùt xuoáng thuyeàn cheøo ra giöõa hoà. Chaøngcaûm thaáy trong loøng uaát öùc khoù chòu, maø ruùt laïi vị nguyeân nhaân naøo cuõng chaúng noùiroõ ra ñöôïc. Chæ bieát raèng neáu bản thân coøn ôû naùn laïi treân bôø luùc nöõa thì ñeán phaùt khuøngmaát, maø thaäm chí coù theå phaùt khoùc ñöôïc. Ñoaøn Döï xuoáng thuyeàn roài coøn nghe vaêngvaúng tieáng A Bích noùi: -Naøy chò A Chaâu! Nhöõng quaàn aùo loùt mình cuûa coâng töû khoâng hieåu ñaõ ñuû duøngchöa? Ñeâm hoâm ni nhì chuùng ta moãi ngöôøi may moät boä ñöa ñi mang đến coâng töû, chòtính coù phaûi khoâng? A Chaâu ñaùp: -Phaûi laém nhẹm, phaûi laém! Ngöôi nghó raát chu ñaùo. Ñoaøn Döï ñaõ töøng trườn phaûi Voâ löôïng kieám vaø Bang Thaàn Noâng laøm nhuïc, bò NamHaûi Ngaïc Thaàn haønh haï, trườn thaùi töû Dieân Khaùnh caàm tuø, vaø vào luùc ñeå đến Cöu MaTrí loâi töø Vaân Nam thaúng tuoát ñeán Coâ Toâ, ñaéng cay muoân daëm, chòu ñöïng bieát baonhieâu laø söï khó khăn khoå sôû, tuy vậy chöa coù laàn naøo buoàn nhö baây giôø. Thöïc ra, trongluùc ôû Thính höông tònh xaù tuyeät khoâng coù ai laøm cho chaøng khoù chòu laỉm. Bao Tam tieân sinc mặc dù truïc khaùch nhöng cuõng coøn coù chuùt neå nang, khoâng ñeánnoãi quaù teä haïi nhö theá ñoái vôùi Chöû Baûo Coân, naøo trườn gaõy caùnh tay, naøo naùt baû vai, 11Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kyên Dungcuõng khoâng nhuïc nhaõ nhö ñoái vôùi Dieâu Baù Ñöông bò quaúng laên ra khoûi cöûa. VöôngNgoïc Yeán coøn löu chaøng ôû laïi moät ñeâm, A Chaâu, A Bích cuõng aân caàn ñi tieãn chaân.Song khoâng hieåu sao vào loøng chaøng vaãn coù caùi uaát keát noùi khoâng ra ñöôïc. Phaûichaêng ngöôøi chaøng ra ñi maø loøng ta coøn vöôùng vkhông nhiều. -------------------------oOo------------------------- 12Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung