Nhận trợ giúp về file explorer trong windows 10

Chưa bao gồm ai góp dịch nội dung bài viết này lịch sự giờ đồng hồ Việt cả :( Rất ao ước nhận thấy sự đóng góp tự chúng ta. Nếu chúng ta đã biết phương pháp dịch các bài viết mang lại SUMO, bước đầu dịch ngay bây chừ. Nếu bạn muốn tò mò giải pháp dịch những bài viết đến SUMO, hãy bắt đầu trên trên đây.

You can export your Firefox bookmarks for use in other browsers. This guide shows you how to export your Firefox bookmarks and import them inlớn Internet Explorer on Windows. The Internet Explorer browser is not currently available for your operating system.

You watching: Nhận trợ giúp về file explorer trong windows 10


Exporting bookmarks from Firefox

Cliông xã on the thực đơn button to lớn open the thực đơn panel.Cliông xã the Library button on your toolbar. (If you don"t see it, cliông xã the menu button, then cliông xã Librarycliông xã the thực đơn button.) Cliông xã Bookmarks and then click the Show All BookmarksManage Bookmarks bar at the bottom.

From the toolbar on the Library window, cliông chồng the Import và Backup buttonImport and Backup và choose Export Bookmarks lớn HTML… from the drop-down menu.In the Export Bookmarks File window that opens, choose a location to save sầu the tệp tin, which is named bookmarks.html by mặc định. The desktop is usually a good spot, but any place that is easy lớn rethành viên will work.Click the Save button. The Export Bookmarks File window will cchiến bại.Cđại bại the Library window.

Your bookmarks are successfully exported from Firefox. To import them inlớn Internet Explorer, proceed to lớn the next section.

Importing bookmarks inkhổng lồ Internet Explorer
Note: The following steps are for Internet Explorer 9 and above. Steps for previous versions may be slightly different.

See more: Tập Thể Lãnh Đạo Cá Nhân Phụ Trách Theo Tư Tưởng Hồ Chí Minh


Start Internet Explorer. Press the Alt key on your keyboard. The thực đơn bar (with File, Edit, View, etc.) will appear. Click on the File thực đơn và select Import and Export.... The Import/Export Settings window will appear. In the Import/Export Settings window, cliông xã lớn select Import from a file và then click the Next button. Select Favorites and then cliông chồng the Next button. Clichồng the Browse button. The Select Bookmark File window will open.
*
Locate the bookmarks.html tệp tin you previously created & then click the Open button. The full location of the bookmarks.html tệp tin will be shown in the text box. Clichồng on the Next button.
*
Clichồng on the Favorites folder và cliông xã on the Import button.

See more: Các Thành Phố Thuộc Tỉnh Quảng Ninh, Tỉnh Quảng Ninh Có Bao Nhiêu Thành Phố

*
It may take a minute or two for your bookmarks lớn be imported, depending on how many you have sầu. This final page lets you know we have sầu completed importing our bookmarks. Click on the Finish button, khổng lồ complete the import.
*

Chia sẻ tài liệu này: http://mzl.la/1BAQvZo


Bài viết này còn có bổ ích không?

Chuyên mục: Tin tức